Nové STANOVY

28.01.2011 22:48

 

 

 
Stanovy

Českého svazu včelařů, o. s.

 

 

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

Název a charakteristika Českého svazu včelařů

 

1.     Název sdružení je Český svaz včelařů, o. s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

2.    Český svaz včelařů je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky.

3.    Český svaz včelařů je právnickou osobou.

 

§ 2

Sídlo a působnost Českého svazu včelařů

 

1.     Sídlem Českého svazu včelařů je Praha. Přesná adresa je ulice Křemencova 8, č. p. 177, 115 24 Praha 1.

2.    Působnost Českého svazu včelařů se vztahuje na území České republiky a je uplatňována zejména prostřednictvím organizačních jednotek, kterými jsou základní organizace, okresní organizace a Cech profesionálních včelařů.

 

§ 3

Poslání a cíle činnosti Českého svazu včelařů

 

Hlavním cílem Českého svazu včelařů je, při sdružování členů a ve své činnosti, vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů, zejména:

a)     pečovat o růst odborné a společenské úrovně členů, působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti,

b)     spolupracovat s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky,

c)      zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty vytvářet účinný systém odborné a společenské výchovy svých členů, dalších zájemců a mladé generace pro včelařství,

d)     podporovat zavádění nových a progresivních poznatků a výsledků vědy, techniky, výzkumu a vývoje do včelařství,

e)     sledovat vývoj včelařství ve světě, spolupracovat se zahraničními včelařskými a dalšími organizacemi a orgány, usilovat o odpovídající podíl a přínos Českého svazu včelařů pro celosvětový rozvoj včelařství,

propagovat vztah a lásku k přírodě, význam včelařství pro zemědělství, lesnictví, ekologii  

a)     elou společnost a spolupracovat s hromadnými sdělovacími prostředky,

b)     vytvářet podmínky pro účinnou propagaci včelích produktů a výrobků z nich,

ch) vytvářet, vlastnit, užívat a chránit průmyslové vlastnictví ČSV, zejména ochranné známky, označení původu, vynálezy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory apod., a hospodařit s ním s cílem propagovat a chránit včelí produkty tuzemského původu .

i)       vydávat nebo zajišťovat a spolupracovat při vydávání odborných časopisů, publikací, literatury, filmů a při vedení knihoven a kronik,

j)       spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským, s. r. o., zejména při zkvalitňování chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky,

k)     hájit oprávněné zájmy a potřeby členů, poskytovat nebo zajišťovat jim odborné a právní rady i přímou právní pomoc v otázkách týkajících se včelařství,

l)       zřizovat podle potřeby Českého svazu včelařů a členů účelové fondy ke krytí nebo zmírnění škod a úhrady nákladů zapříčiněných zejména živelními událostmi a protiprávními činy, při tlumení a likvidaci včelích chorob a nákaz, a také pro finanční zajištění jednotlivých úseků činnosti,

m) zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy pozorovací, pokusná, plemenářská, výzkumná, signalizační, chovatelská, výrobní, obchodní, výchovná, vzdělávací, kulturní, školská a další zařízení, živnosti, obchodní společnosti nebo družstva, soukromé školy a učiliště, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti atp. za účelem zkvalitňování a podpory chovu včel, vzdělávání, rozvoje ekonomiky včelaření a zajištění včelařských potřeb, využití a odbytu včelích produktů,

n)     spoluvytvářet zájmová sdružení právnických osob, uzavírat podle potřeby a oboustranného zájmu smlouvy o spolupráci se včelařskými sdruženími a jinými právnickými osobami,

o)     dávat podněty, vyjádření a připomínky k veřejně-právním návrhům a opatřením ústředních a dalších orgánů a úřadů, dotýkajících se včelařství,

p)     zprostředkovávat pojištění členů pro případ úrazu s trvalými následky nebo smrti při provozování včelařství nebo v přímé souvislosti s ním.

 

 

§ 16

 

Základní organizace

 

1.       Základní organizace Českého svazu včelařů je nejdůležitější organizační jednotkou svazu. Vede v evidenci členy svazu zásadně podle katastrálních území jedné nebo více obcí téhož okresu. V názvu ZO musí být uveden název obce, vyskytující se v působnosti této ZO. Koordinaci jiného organizačního uspořádání územní působnosti základních organizací zajišťují v dohodě s nimi příslušné okresní výbory.

2.      Základní organizaci zakládají na ustavující schůzi členové, kteří v ní chtějí být v rámci členství ve svazu organizačně sdruženi. Ustavující schůzi základní organizace svolává přípravný výbor. K založení ZO je nezbytný předchozí souhlas OV, který současně určí územní působ založením ZO předsednictvo. Základní organizace musí mít nejméně pět členů. Podrobnosti vzniku ZO stanoví jednací řád ČSV.

3.      Základní organizace má právní subjektivitu, to znamená, že základní organizace má právo v rámci své působnosti podle stanov jednat, nabývat práv a zavazovat se vlastním jménem v souladu s právními předpisy.

4.      Za základní organizaci jedná samostatně předseda nebo jednatel. Podepisování se provádí tak, že k uvedenému názvu připojí své podpisy společně předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jednatel nebo jiná výborem pověřená osoba.

5.        Základní organizace přijímá členy jménem Českého svazu včelařů.

6.        Základní organizace může být zrušena:

a)   rozhodnutím členské schůze o likvidaci, sloučení nebo rozdělení,

rozhodnutím OV, neplní-li ZO dlouhodobě úkoly, vyplývající pro ni ze stanov a  

§ 18

 

 

Členská schůze (výroční členská schůze)

 

1.       Členská schůze je nejvyšším orgánem základní organizace.

2.      Členskou schůzi svolává výbor. Výroční členská schůze se koná jednou v roce. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby základní organizace. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů základní organizace.

3.      Svolání členské schůze oznamuje výbor členům alespoň 5 dnů předem.

4.      Členskou schůzi řídí předseda nebo místopředseda, popř. výborem pověřený člen základní organizace.

5.      Výroční členská schůze:

a)     projednává a schvaluje výroční zprávu o činnosti, jejíž součástí je i zpráva o hospodaření, a zprávu kontrolní a revizní komise,

b)     projednává a schvaluje zaměření činnosti a hospodářský rozpočet na běžný rok,

c)      stanovuje počet členů orgánů základní organizace,

d)     volí a odvolává členy výboru a kontrolní a revizní komise, případně jednoho revizora (viz § 20 odst. 1 stanov),

e)     ustavuje na návrh výboru odborné komise a volí a odvolává jejich členy a včelařské důvěrníky,

f)       volí delegáty na okresní konferenci, popřípadě jejich náhradníky,

g)     navrhuje kandidáty do okresních orgánů a vyjadřuje se k návrhům na kandidáty do ústředních orgánů z řad členů, které vede v evidenci,

h)     schvaluje část členských příspěvků, která je příjmem základní organizace, může stanovit také zápisné novým členům svazu,

i)       stanovuje registrační příspěvky, maximálně ve výši části členského příspěvku na člena, která je příjmem základní organizace,

6.      Členská schůze:

a)     projednává a schvaluje průběžné zprávy o činnosti základní organizace a výboru,

b)     je odvolacím orgánem v případě vyloučení člena výborem ZO,

c)      rozhoduje o opatřeních za porušení stanov a usnesení orgánů svazu,

d)     jedná a rozhoduje o záležitostech, které příslušejí výroční členské schůzi, v případě, kdy je potřeba tyto záležitosti projednat a rozhodnout před svoláním výroční členské schůze. 

 

 

 

§ 19

 

 

Výbor

 

1.       Výbor je výkonným orgánem základní organizace.

2.      Výbor je odpovědný členské schůzi.

3.      Výbor:

a)     řídí činnost základní organizace mezi členskými schůzemi,

b)     koordinuje činnost odborných komisí nebo referentů a včelařských důvěrníků,

c)      podává členské schůzi zprávu o činnosti,

d)     svolává členskou schůzi,

e)     rozhoduje o přijetí členů do svazu a o jejich vyloučení,

f)       schvaluje převedení člena do členské evidence.

4.      Výbor volí předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka. Výbor může pověřit další členy vedením odborných komisí nebo funkcemi referentů.

5.      Schůze výboru svolává a řídí předseda nebo z jeho pověření či rozhodnutí výboru jiný pověřený člen. Schůze výboru musí být svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů výboru.

6.      Neodkladné záležitosti, které příslušejí výboru, může vyřídit předseda spolu s jednatelem. V době nepřítomnosti předsedy nebo z pověření má tyto pravomoci místopředseda. 

§ 20

 

 

Kontrolní a revizní komise

 

1.       Kontrolní a revizní komise (KRK) je kontrolním a revizním orgánem základní organizace. V případě, že základní organizace má méně než 20 členů nebo z jiných závažných důvodů, může ustavit místo KRK jednoho revizora. Jeho činnost je obdobná činnosti KRK.

2.      Kontrolní a revizní komise:

a)     sleduje a kontroluje činnost základní organizace na všech úsecích činnosti,

b)     provádí revize hospodaření základní organizace,

c)      předkládá členské schůzi zprávy a navrhuje opatření z výsledku kontrol a revizí,

d)     neřeší spory mezi členy základní organizace ČSV.

3.      Kontrolní a revizní komise je odpovědná členské schůzi.

4.      V kontrolní a revizní komisi se ustavuje funkce předsedy.

5.      Předseda kontrolní a revizní komise nebo komisí pověřený člen je oprávněn zúčastňovat se schůzí výboru s hlasem poradním.

 

 § 21

Komise, referenti a včelařští důvěrníci

 

1.       Základní organizace mohou v případě potřeby volit k řešení dílčích úseků činnosti odborné komise, popř. referenty.

Základní organizace mohou v případě potřeby volit včelařské důvěrníky, prostřednictvím nichž si zabezpečují užší styk s evidovanými a registrovanými členy a přehled o včelařství na určitém území, zpravidla v obci nebo její části.

Zpět