ZMĚNA STANOV

30.03.2010 21:47

 

 

ÚV ČSV, o. s., na svém zasedání dne 14. března 2010 změnil s okamžitou platností stanovy ČSV, o. s., takto (změny jsou vyznačeny červeně, tučně s podtržením):

 

 

§ 17 odst. 2 zní:

 

Základní organizaci zakládají na ustavující schůzi členové, kteří v ní chtějí být v rámci členství ve svazu organizačně sdruženi. Ustavující schůzi základní organizace svolává přípravný výbor. K založení ZO je nezbytný předchozí souhlas OV, který současně určí územní působnost ZO.  Výjimečně může určit územní působnost a udělit souhlas se založením ZO předsednictvo ÚV. Základní organizace může být založena nejméně pěti členy.

 

 

§ 25 odst. 2 zní:

 

Funkce v orgánech svazu, s výjimkou funkcí vykonávaných v pracovněprávním vztahu, jsou dobrovolné. Pokud se tak orgán svazu rozhodne, může být do něj zvolen jen ten funkcionář, který prokáže svou trestní bezúhonnost.

 

 

POZOR!

 

Současně ÚV ČSV, o. s., schválil ve svém usnesení podmínku trestní bezúhonnosti pro výkon funkce člena ÚV ČSV, o. s.

 

Z uvedených změn vyplývá především pro delegáty okresních konferencí skutečnost, že do ústředních orgánů svazu mohou navrhovat jen ty kandidáty, kteří splňují podmínku trestní bezúhonnosti. Trestní bezúhonnost se prokazuje výpisem z rejstříku trestů.

 

·         Výpis z rejstříku trestů lze získat na počkání v sídle Rejstříku trestů v Praze.

·         Od 1. ledna 2008 můžete výpis obdržet na počkání také na pracovištích CzechPOINTu. Osoba, které lze na pracovišti CzechPOINTu výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti.

·         Za výpis se platí správní poplatek ve výši 50 Kč.

 

Mgr. Jarmila MACHOVÁ

právnička Českého svazu včelařů

 

Kontakt:

224 930 767, machova@vcelarstvi.cz

ČSV, Křemencova 8, 115 24 Praha 1

Zpět