Zápis z členské schůze a příprava na léčeni.

07.10.2011 22:21

Zápis z členské schůze ZO dne 10.9.2011

Přítomno celkem 43 členů z celkového počtu 83.

Program:                      1.  Organizační pokyny

2.  Zajištění léčení v letošním roce

3.  Rozdělení (využití) účelové dotace od města Trutnov

4.  Návrh na zakoupení dataprojektoru

5.  Diskuse

6.  Promítnutí DVD Včelaříme nástavkově

K bodu 1.  Přítel Mašek seznámil přítomné s organizací schůze, upozornil na nutnost odevzdat vyplněnou „Přílohu k žádosti dotačního programu 1.D. Podpora včelařství“ a Podklady pro „Statistický výkaz o včelařství v ČR v roce 2011“. Zároveň upozornil na možnost odevzdání „Potvrzení o registraci v ústřední evidenci“. Dále doporučil, aby každý člen zkontroloval u prezence správnost svého telefonního spojení a e-mail. Všem, kdo uvedou svoji e-mailovou adresu, budou zasílány všechny zápisy ze schůzí a další potřebné informace.

K bodu 2. Přítel Horský seznámil přítomné se způsobem léčení v letošním roce. Fumigací Varidolem pomocí fumigačních pásků budou provedena první dvě léčení. Třetí léčení všech včelstev bude provedeno aerosolem přístrojem. Členská schůze tento způsob léčení jednomyslně odsouhlasila. Léčení aerosolem bude provedeno přítelem Horským a přítelem Hrůzou v prosinci a termín bude upřesněn s ohledem na počasí. Každý včelař bude přes důvěrníky s termínem léčení v předstihu seznámen. Cena za léčení je 10 Kč za jedno včelstvo. Včelaři mají za povinnost umožnit provedení léčení. V případě, že jim termín nevyhovuje, mají za povinnost dohodnout náhradní termín léčení.

K bodu 3. Členská schůze jednohlasně schválila rozdělení účelové dotace ve výši 10.000,-Kč od města Trutnov. Z těchto prostředků bude zakoupen jeden vyvíječ aerosolu (cca 4.000,-Kč) Ostatní prostředky (cca 6.000,-Kč) budou použity na materiální vybavení včelařského kroužku při Střední lesnické škole v Trutnově. Včelařský kroužek má 5 až 8 členů a vede ho přítel Škoda.

K bodu 4. Členská schůze schválila zakoupení jednoho dataprojektoru. Pro zakoupení se vyjádřilo 41 přítomných členů, jeden člen byl proti a jeden člen se zdržel hlasování. Zakoupení dataprojektoru umožní promítat a prezentovat činnost členů naší ZO, případně pozvaných školitelů. Prostřednictvím tohoto zařízení bude možné nahlédnout do způsobu včelaření našich členů, aniž bychom je museli navštívit. Dojde ke zpestření členských schůzí a k rozšíření znalostí našich členů.

K bodu 5. Diskuse se zaměřila na léčení včelstev a na problematiku melicitózního medu.

K bodu 6. Bylo promítnuto DVD Včelaříme nástavkově. Většina členů ho shlédla se zaujetím.

 

Pravidelné členské schůze ZO se konají každý druhý čtvrtek v měsíci v salonku pivnice U Truta  v 16 hodin.  

Zapsal. Vladislav Mašek   dne 12.9.2011.     

Dobrý den,
v příloze posílám zápis z poslední členské schůze a okrsky důvěrníků s kontakty.
Důležité upozornění:
v úterý 11.října v restauraci U Truta v čase 16-17 hod se vydává léčivo pro podzimní léčení.
Léčivo se vydává pro celý okrsek důvěrníka. Spojte se s důvěrníkem, kdo léčivo pro okrsek vyzvedne, aby jste pro léčivo nešli všichni z okrsku.
Horský Zdeněk

Zpět