OBĚŽNÍK č. 3/2011

05.11.2011 17:58

 

OBĚŽNÍK č. 3/2011

Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1

tel.: 224 934 082, fax: 224 934 977, e-mail: info@vcelarstvi.cz

Den vydání: 3. 11. 2011

Určeno: Všem organizačním složkám Českého svazu včelařů, o. s.

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 bylo Českému svazu včelařů, o. s., doručeno rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR ze dne 3. listopadu 2011 (reg. č. 889/2011-7240 Sý) o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 1.D. Podpora včelařství.

Výše dotace činí Kč 97,50 (slovy: Kč devadesát sedm, haléřů padesát) na jedno zazimované včelstvo.

UPOZORNĚNÍ:

Dle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“ se přidělená dotace zaokrouhluje na celou korunu směrem dolu. Rozdíly, které u jednotlivých včelařů, vzniknou zaokrouhlováním, se musí vrátit prostřednictvím sekretariátu RV ČSV na MZe ČR.

Nevyplacenou dotaci 1.D. (včetně sumární částky vzniklé zaokrouhlováním podle výše uvedeného) vraťte na účet číslo 109005390/0300, vedený u ČSOB, a. s. nejpozději do 30. listopadu 2011 včetně. Jako variabilní symbol uveďte evidenční číslo ZO ČSV, o. s. Tuto skutečnost oznamte též písemně na sekretariát RV ČSV, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, a to na formuláři „Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2011 za jednotlivé včelaře“ (příloha č. 1.e. oběţníku č. 2/2011). Zdůrazňujeme, že je nutné ve sloupci 7 „Seznamu“ uvést důvod toho, proč nebyla dotace vyplacena (např. zaokrouhlení, nedostavení se žadatele k výplatě, snížení počtu včelstev nebo úmrtí žadatele) a datum, kdy daná situace vznikla.

Další podrobné informace a závazné termíny najdete v oběžníku č. 2/2011.

Přílohou tohoto oběžníku č. 3/2011 je „Aktuální seznam členů s počty včelstev dle CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČSV, o. s., za které je ZAPLACEN ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK na rok 2012“ (příloha 2.c.). Tento seznam zkontroluje, opraví a doplní o registrační čísla chovatelů a o počty včelstev jednotlivých členů příslušná ZO ČSV, o. s. a zašle do 30. 11. 2011 na sekretariát RV ČSV, o. s.. Výše uvedený seznam nahrazuje přílohy č. 2.c., 5.a., 5.b. z oběžníku 2/2011.

Pokud budete v seznamu opravovat, tak vždy v řádku, u kterého tato skutečnost nastala. Pokud dojde k vyřazení člena, přeškrtněte pouze příjmení. Nové členy, kteří budou přijati od 1. 1. 2012, zapište na konec seznamu a tito členové již budou zahrnuti do formuláře „Předpis členského příspěvku na rok 2012“ (příloha č. 2.a. oběžníku č. 2/2011).

Příklad:

ZO ČSV Včelička, o. s., bude mít 34 žádajících včelařů, z toho jich bude 15 se sudým počtem včelstev a 19 včelařů bude s lichým počtem včelstev, tj. pro výpočet zaokrouhlení 19 x 0,50 Kč = 9,50 Kč. Tuto částku s ostatními vratkami nevyzvednuté dotace ZO ČSV vrátí na účet číslo 109005390/0300 a přiloží přílohu č. 1.e. (Seznam nevyplacené – vrácené dotace 1.D. v roce 2011 za jednotlivé včelaře) z oběžníku 2/2011. Do „Seznamu“ se napíše do jednoho řádku 19 chovatelů – vráceno 9,50 Kč, důvod vrácení – zaokrouhlení.

Za řádné splnění úkolů všem funkcionářům děkujeme.

Za Český svaz včelařů, o. s.

Ing. Josef MANDÍK v. r. Ing. Rudolf PELEŠKA v. r.

předseda tajemník

V Praze dne 3. listopadu 2011

Seznam příloh:

2.c. Aktuální seznam členů s počty včelstev dle CENTRÁLNÍ EVIDENCE ČSV, o. s., za které je ZAPLACEN ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK na rok 2012

Poštovní poukázky

Členské známky

Zpět